1

Кіру

Материалдар

Конкурс жайында хабарлама

1)Конкурсжайындахабарлама

Павлодар облысы, Качир ауданы, Жаңақұрылыс ауылы, Школьная көшесі, 11,

пошталық нөмірі 140610, «Качир ауданының Жаңақұрылыс жалпы білім

беру негізгі мектебі» ММ

(атауы, пошталықжәне электронды мекенжайы)

білім беру мекемесінде аз қамтылған отбасылардың балаларына тегін ыстық тамақ ұйымдастыру үшін асхананы жалға беру бойынша конкурсты өткізетінін хабарлайды.

(қызмет көрсету және тауарларды сатып алудың атауы)

Қызмет көрсетілуі керек:

Павлодар облысы, Качир ауданы, Жаңақұрылыс ауылы, Школьная көшесі, 11,

пошталық нөмірі 140610, «Качир ауданының Жаңақұрылыс жалпы білім

беру негізгі мектебі» ММ

соммасы 160000(жүз алпыс мың ) теңге8оқушы.

(қызмет көрсету орны және оның көлемі, санаты көрсетіледі)

Қызмет көрсету мерзімі 2017жылғы 1қыркуйектен 2017жылғы 30 желтоқсанға

дейін.

Немесе:тауар____________________________________________ жеткізіледі.

(тауарларды жеткізетін орын және тауарлар тізімі көрсетіледі)

Тауарларды жеткізу мерзімі _____________________________.

Конкурсқа барлық талаптарға сай келетін жеткізушілер қатыса алады.

Конкурстық құжаттар пакетін «2017тамыздың 1 күні18-00 сағатқа дейінкелесі мекен

-жай бойынша алуға болады:

Павлодар облысы, Качир ауданы, Жаңақұрылыс ауылы, Школьная көшесі, 11, пошталық нөмірі

140610, «Качир ауданының Жаңақұрылыс жалпы білім беру негізгі мектебі»

ММ, қабылдау кабинеті сағат 9-00-ден 18-00-ге дейін немесеинтернет-ресурс

eduzanosh.kz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (электронды мекен жай)

Конкурсқа қатысу бойынша өтінімдер жеткізушілерге жабылған конвертте

«Качир ауданының Жаңақұрылыс жалпы білім беру негізгі мектебі»ММ беріледі.

Мекен-жайы :140610 Павлодар облысы,Качир ауданы, Жаңақұрылыс ауылы, Школьная көшесі,11 қабылдау кабинеті.

Конкурсқа қатысу бойынша өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі 2017 жылғы

1 тамыз 18-00 сағатқа дейін.

Конкурсқа қатысу бойынша өтінімдердің конверті

Павлодар облысы, Качир ауданы, Жаңақұрылыс ауылы, Школьная көшесі, 11,

пошталық нөмірі

140610, «Качир ауданының Жаңақұрылыс жалпы білім беру негізгімектебі»

ММ, қабылдау кабинеті

2 тамызкүні сағат 14-00де ашылады. Қосымша ақпарат пен анықтаманы

8-718-33-42270, телефоны бойынша ала аласыздар.

Қосымша

Жаңақұрылыс жалпы білім беру негізгі мектебінің мемлекеттік мекемесіндегі оқушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызмет көрсетудің

No шарт.

Жаңақұрылыс а.                                                                                «   » __________ ж.

Бұдан әрi «Тапсырыс берушi» деп аталатын «Качир Жаңақұрылыс жалпы білім

беру негізгі мектебі» мемлекеттік мекемесі атынан, Жарғы негізінде іс қимыл

жасайтын директоры Адильбаев Б.А., бiр тараптан және бұдан әрi жеткізуші

_____________________________тұлғасында орта білім беру мекемесіндегіоқушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету және мына төмендегiлер туралы келiсiмге келдi:

1. Осы шарт бойынша бастысы жалпы сомасы 160000 (жүз алпыс мың) теңгені құрайтын аз қамтамасыз етілген отбасылардан 8 оқушыны тамақтандыру болып саналады. Жеткізуші ҚҚС төлемшісі болып табылмайды

2. Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдар мынадай түсіндірмені білдіретін болады:

1). "Шарт" -Тапсырыс беруші мен Жеткізуші арасында Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалған, жазбаша нысанда тіркелген, тараптар оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен бірге, сондай-ақ шартта сілтеме бар барлық құжаттамамен бірге қол қойған азаматтық

-құқықтық акт;

1)«"Шарттың бағасы" Тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде Жеткізушіге өзінің

шарттық міндеттемелерін толық орындағаны үшін төленуге тиіс соманы білдіреді

2)«Қызмет» -кулинардық тауарларды дайындау мен өндіруді енгізетін аз қамтамасыз

етілген отбасылардың балаларын сапалы және қауіпсіз тамақтандыруды қамтамасыз

етеді

«Тапсырыс беруші» -бөлім және орта білім беруді ұйымдастырушы.

3)«Жеткізуші» -кәсіпкерлік қызметтерді көрсететін физикалық немесе заңды тұлға

(Қазақстан Республикасының Заңымен бекітілмеген мемлекеттік мекемелерді алмағанда).

4)«Форс-мажор» -оқиға. Жақтарға байланыспайтын бақылауға жатпайтын жағдай. Оларға жататындар: табиғаттық немесеапаттық жағдайлар, эпидемия, карантин

және эмбарго. Егер де осы шарт бойынша жақтар өз міндеттерін форс –мажорға байланысты орындамаса, олар жауапкершілік тартпайды.

5)Білім беру мекемелерінде оқушыларды тамақтандыру ережелерінде көрсетілген

шарттарға байланысты Жеткізуші шартты орындауды қамтамасыз етеді

(банктіккепіл немесекепілдік ақшалай төлем)

6)Жеткізуші Келісім бойынша үшінші жақтың талап етуіне әкелетін жағдайларды болдырмау керек.

5.Келісім Шарт бір жылға келісіледі, және егер де жеткізуші жағынан бұзушылықтар болмаса тағы да ұзартылады, бірақ та екі реттен аспайды.

6.Жеткізуші тауарларды жеткізуі керек , ал Тапсырыс беруші білім беру

мекемелерінде 8 (сегіз) оқушыларды тамақтандыру бойынша

464003015163бағдарламасы бойынша

Келісімде көрсетілген: 464 «аудандық білім беру бөлімі», 003

бағдарламасы «Жалпы білім беру», 015 «жергілікті қаражаттан» 163 специфика

«орта, жалпы білім берудің жалпы оқыту қорынан шығындар» шарттарға сәйкес

қызмет көрсетуі тиіс.

Төлеу формасы-аудару.

7.Қызмет көрсету мерзімі:2017 жылғы30 желтоқсанғадейін.

8.Есеп-шотын төлеуге арналған керекті құжаттар

9.Жеткізуші қызметті келесі мекен-жай бойынша көрсетуі тиіс:

Павлодаробл.,Качир ауданы с Песчан а,Шоссейнаякөшесі200

10.Жеткізуші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Шарттың

мазмұнын немесе қандай да болсын оның ережелерін, сонымен бірге техникалық

құжаттаманы,

жоспарларды, сызбаларды, модельдерді, үлгілерді не болмаса

Тапсырыс берушімен немесе оның атынан басқа тұлғалармен ұсынған ақпаратты

кімге де болса, Жеткізушімен осы Шартты орындау үшін тартылған

қызметкерлерден басқа ашпауы тиіс.

Аталған ақпарат бұл қызме

ткерлерге оңаша

және шарттық міндеттемелерін орындау үшін барынша қажетті болған жағдайда

ұсынылуы тиіс.

11.Жеткізуші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда аталған

қандай да болсын құжаттарды немесе ақпаратты, Шартты іске асыру мақсатында

болмаса қолданбауы тиіс.

12.Көрсетілген Қызметтер үшін Жеткізушінің төлемі осы Шарттың 7 және8тармағында көрсетілген нысанда және мерзімдерде жүргізіледі.

13.Бір оқушыға тамақтың құны 150 (жүз елу) теңгені құрайды.

14.Жеткізушінің қызмет көрсету мерзімі Шартта көрсетілген мерзімге сәйкес болуы тиіс.

15.Задержка выполнения услуги со стороны Поставщика является основанием для

расторжении

16.Тапсырыс беруші өзінің міндеттерін орындамаған кезде уақытында қызмет көрсетпегені үшінтөлем төлейді.

17.Тараптардың бірі міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған

жағдайда, айыпты тарапәрбірмерзіміөткенкүнүшіншарттыңжалпы сомасынан

0,1 %көлеміндетұрақсыздықайыбын (айыппұл, өсім)төлейді.

18.Шарттыңталаптарынбұзғаныүшін,ТапсырысберушіЖеткізушігеміндеттемелерді

Орындамағанытуралыжазбашахабарлама жібереотырып,осыШарттытолықнемесе

Ішінарабұзаалады:а)егерЖеткізушібарлықҚызметтердіШарттакөзделгенмерзімде

(дерде)немесеТапсырысберушібергеносыШарттыұзарту кезеңіішіндебереалмаса;

б)егерЖеткізушіШартбойыншақандайдаболмасынбасқадаөзініңміндеттемелерін

орындайалмаса.

19.ОсыШарттыңмақсатыүшін«форсмажор»Жеткізушініңесебінежәнесалақтығынабайланыстыемесжәнекүтпеге н сипаттағыЖеткізушітарапынанбақылауғабағынбайтыноқиғаныбілдіреді.Мұндайоқиғаларәскериісқимылдартабиғинемесезілзалаапаттары,індет,карантинсияқтыіс-қимылдардықамтуымүмкін,бірақолармен

шектелмейді.

20.ФорсмажоржағдайларытуындағанкездеЖеткізушіТапсырысберушігемұндай

Жағдайларменолардыңсебептерітуралытезарадажазбашахабарламажіберуітиіс.

ЕгерТапсырысберушіденөзгешежазбашанұсқаулықтартүспесе,ЖеткізушіШарт

Бойыншаөзініңміндеттемелерінорындаудыолорындыболғаныншажалғастырады

ЖәнефорсмажоржағдайларынабайланыстыемесШарттыорындаудыңбаламалытәсілдерінжүргізеді.

21.Тапсырысберуші,егерЖеткізушібанкротнемесетөлеугеқабілетсізболса,Жеткізушігетиістіжазбашахабарламажібереотырып,Шарттыбұзаалады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асадыжәне Тапсырыс беруші, егер Шартты бұзу іс

-әрекеттерді жасауға немесе Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын

санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды

қозғамаса Жеткізушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеттемелер жүктемейді.

22.Тапсырыс беруші Жеткізушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оның

бұдан әрі орындалуының орынсыздығына орай кез келген уақытта Шартты бұза

алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуі тиіс, күші жойылған

шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшіне енген күн

айтылуы тиіс.

23.Жоғарыда көрсетілген жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Жеткізуші

Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін

ғана ақы талап етуге құқылы.

24.Тапсырыс беруші мен Жеткізуші тікелей келіссөздер үдерісінде олардың арасында

Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді

немесе дауларды шешуге бар күш-жігерін жұмсауы тиіс.

25.Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде

Тапсырыс беруші менЖеткізуші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың

кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді

талап ете алады.

26.Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама

кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде

жіберіледі.

27.Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді, ол бұл күндердің қайсысы кеш болатындығына байланысты.

28.Салықтар және бюджетке басқа да міндетті төлемдері Қазақстан Республикасының

салық заңнамасына сәйкес төлеуге жатады.

29.Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің

аумақтық қазынашылық бөлімшелерінде тіркеуден өткізгеннен кейін.

Осы Келісімге енгізілген өзгертулер Тапсырыс беруші құжаттарымен сәйкес болуы тиіс. Егер де тамақтанатын оқушылардың саны өзгерсе, келісімге керекті өзгертулер енгізіледі.

30.Келісім екі жақпен заңды күш бойынша құрастырылып, қол қойылады.

31.Осы келісім Қазақстан Республикасының Қазынашылық Министрлігінің аулалық

бөлімшелерінде тіркелгеннен кейін күшке енеді және 2016 жылға 31 желтоқсанға дейін іске асырылады.

32.Тараптардың мекен-жайлары және деректемелері:

«Тапсырыс беруші»

                                                                                                        «Жеткізуші»

«Качир ауданының Жаңақұрылыс жалпы білім

беру негізгімектебі»мемлекеттік мекемесі

Мекен-жайы: Жаңақұрылыс а.,Школьная к, 11

т. 8 (71833) 42-270

БИН121240018323

ИИКKZ80070103KSN4507000

БИКKKMFKZ2A

ҚазақстанРеспубликасы

БойыншаҚазынашылық

Департаменті

ММДиректоры

_______

__________

Адильбаев Б.А.